Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2020-01-14
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pt-program-kompleksowej-terapii-i-rehabilitacji-dzieci-i-mlodziezy-z-terenu-miasta-zabrze-w-2020-roku

Konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. "„Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” w 2020 roku
Dodano: 2020-01-14 Zmodyfikowano: 2020-01-14 Dodano przez: Kategoria: ochrony i promocji zdrowia Data rozpoczęcia: 2020-01-14 Data zakończenia: 2020-01-29 23:50:00

ZARZĄDZENIE NR 12/ZPS/2020
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Program
kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze” w 2020 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j. z późn. zm.), Uchwały Nr X/117/19 Rady Miasta
Zabrze z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt. "Program kompleksowej terapii
i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze" na lata 2019 - 2021, zarządza się co następuje:


§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2020 roku, zgodnie z Uchwałą
Nr X/117/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pt.
"Program kompleksowej terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze" na lata 2019 - 2021,
którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zabrzu oraz na stronie internetowej Miasta Zabrze.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Zabrze.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyświetleń: 242
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi