Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy

O projekcie
Data: 2014-07-11

Z początkiem 2014 roku Stowarzyszanie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most z Katowic wraz z Urzędem Miasta Zabrze rozpoczęło realizację projektu „Współpraca – to się opłaca!”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Działania 5.4.2, Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2015 roku, a jego głównymi beneficjentami będą przedstawiciele administracji samorządowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta Zabrze.

W Zabrzu funkcjonuje około 299 organizacji pozarządowych, jednakże niewielki ich odsetek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym czy też włącza się w organizację wydarzeń przy współpracy z Urzędem Miasta. Współpraca pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a zabrzańskimi organizacjami pozarządowymi sprowadza się do zaspokajania potrzeb finansowych i lokalowych tych ostatnich. Organizacje pozarządowe nie mają świadomości, że ich udział w konsultacjach społecznych jest istotny oraz przynieść może korzyści dla lokalnej społeczności o czym jest mowa w stworzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Jak wynika z danych Zabrzańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w 2012 roku w 17 konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa, a Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi konsultowały jedynie 2 organizacje.

Ponadto, w Zabrzu nie funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego, czy też stanowisko pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych. Brakuje również organizacji infrastrukturalnej bądź watchdogowej, które działałyby na rzecz zwiększania aktywności i udziału organizacji w konsultacjach społecznych.

Głównym celem projektu „Współpraca – to się opłaca!” jest poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miasta Zabrze poprzez wdrożenie modelu współpracy, partycypatywne opracowanie e-narzędzia służącego do konsultacji oraz e-narzędzia, które służyć ma budowaniu partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości oraz szkolenie z ich stosowania. Projekt przewiduje szereg spotkań doradczych, szkoleń, kawiarenki obywatelskie w każdej z dzielnic Zabrza, ale również powstanie materiałów informujących o korzyściach płynących z udziału w konsultacjach społecznych, czy też podręcznika zasad organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynatorka projektu Sonia Rzeczkowska.

Dane do kontaktu: 32 253 94 20, s.rzeczkowska@mostkatowice.pl

 

Wyświetleń: 2354